Proposal for publishing notice of invitation

April 07, 2020 - 07:49
Proposal for publishing notice of invitation for prequalification for selecting investors to implement investment projects using land

Proposal for publishing notice of invitation for prequalification for selecting investors to implement investment projects using land

Comply with the provisions of Point b, Clause 1, Article 5 and Clause 5, Article 5 of the Government's Decree No. 30/2015/ND-CP dated March 17, 2015, detailing a number of articles of the Bidding Law on investor selection. Pursuant to Decision No. 1168/ QD-UBND dated April 3, 2019 of the Chairman of People's Committee of Thanh Hoa Province approving the prequalification for selecting investors to implement investment projects using land, project: Residential Area of ​​Nam Ngan Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province.

The Management Board of Construction Investment Project No. 2, Thanh Hoa city would like to request the Vietnam News to publish information on the prequalification for selecting investors to implement investment projects using land, project Residential Area of ​​Nam Ngan Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province, specifically as follows:

I. Information Content to be published:

1. Type of project: The project uses land.

2. Name of the bid solicitor: People's Committee of Thanh Hoa city.

3. Project name: Residential area of ​​Nam Ngan ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province.

4. Type of contract: Economic contract for the project of land use.

5. Estimated total investment: 969.494.365.000 VND.

6. Projected location: Nam Ngan ward, Thanh Hoa city according to Decision No. 559/ QD-UBND dated February 15, 2016 of Chairman of People's Committee of Thanh Hoa province, approving the adjustment of detailed construction planning of 1/500 scale of Residential area of ​​Nam Ngan ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province.

7. Estimated time for project implementation: No more than 03 years.

8. Time for issuing PQD: From 09:00AM, Friday, April 10, 2020.

9. Location of issuing PQD: Project Management Board of construction investment No. 2, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province.

- Address: Nguyen Hoang Street, Dong Hai Ward, Thanh Hoa City.

- Phone number: (+84.02373) 915.289

10. Price of selling one PQD set: 10,000,000 VND

(In words: Ten million dong only)

11. Preliminary screening time: 09:00 AM, Monday, May 11, 2020.

12. Bidding method: International preliminary selection.

13. Project objectives:

- Investing in constructing a new residential area with synchronous technical infrastructure; Improving living environment in the residential area; Exploiting commercial land fund to generate revenue for local budget;

- Compensating for site clearance and investment in synchronous construction of technical infrastructures and works under the adjusted planning No. 559/QD-UBND dated February 15, 2016 including:

+ Technical infrastructure works: Leveling, transportation, drainage, electricity, water supply, etc. within the land area of 148.024,0 m2.

+ Social infrastructure works: Parks - Sports Center, green trees, detension basin and cultural houses.

+ Rough construction and finishing of the front of residential buildings with lots (445 lots) from lot 80 to lot 524 according to the adjusted Planning Ground No. 559/QD-UBND dated February 15, 2016

+ For divided land lots (79 lots) from Lot 01 to Lot 79 after synchronous investment in technical infrastructure works, the investors will hand over to the State agency to arrange resettlement for the households whose residential land is recovered must relocate land for project implementation.

+ For pre-school, primary and secondary schools, commercial buildings, mixed investors are allocated or leased land to comply with the amended MBQH No. 559/ QD-UBND dated February 15, 2016, project progress and compliance with the provisions of the Housing Law, the law on real estate business and other relevant law provisions.

II. Time to publish information in newspapers: No later than April 8, 2020.

The Management Board of Construction Investment Project No. 2, Thanh Hoa City is looking forward to receiving the cooperation of Vietnam News.

Thank you very much./.

 

Về việc đăng tải thông báo mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

Thực hiện theo quy định của điểm b Khoản 1 Điều 5 và Khoản 5 Điều 5 của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa đề nghị Báo Việt Nam New đăng tải thông tin thông báo mời sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

I. Nội dung đăng tải thông tin:

1. Loại dự án: Dự án có sử dụng đất.

2. Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.

3. Tên dự án: Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế thực hiện dự án có sử dụng đất.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 969.494.365.000 đồng.

6. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa theo Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/2/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Không quá 03 năm.

8. Thời gian phát hành HSMST: Từ 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 10/4/2020

9. Địa điểm phát hành HSMST: Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

- Số điện thoại: (+84.02373)915.289

10. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000 đồng

(Bằng chữ: mười triệu đồng chẵn)

11. Thời gian mở sơ tuyển: 09 giờ 00 phút, Thứ 2, ngày 11/5/2020.

12. Hình thức đấu thầu: Sơ tuyển quốc tế.

13. Mục tiêu của dự án:

- Đầu tư xây dựng khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; Nâng cao môi trường sống khu dân cư; Khai thác quỹ đất thương mại tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương;

- Bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc MBQH điều chỉnh số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 bao gồm:

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật: San nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước ... trong phạm vi khu đất có diện tích 148.024,0 m2.

+ Các công trình hạ tầng xã hội: Công viên – TDTT, cây xanh hồ điều hòa và nhà văn hóa.

+ Phần xây thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở chia lô (445 lô) từ lô số 80 đến lô số 524 theo MBQH điều chỉnh số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016.

+ Đối với các lô đất chia lô (79 lô) từ lô số 01 đến lô số 79 sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật nhà đầu tư bàn giao lại để cơ quan Nhà nước bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở phải di chuyển GPMB để thực hiện dự án.

+ Đối với các công trình trường Mầm non, trường tiểu học, trường THCS, các công trình thương mại, hỗn hợp nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất để thực hiện đảm bảo theo MBQH điều chỉnh số 559/QĐ-UBND ngày 15/02/2016, tiến độ dự án và tuân thủ  quy định của Luật Nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

II. Thời gian đăng tải thông tin trên báo: Chậm nhất đến ngày 08/4/2020.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, thành phố Thanh Hóa rất mong nhận được sự phối hợp của Báo Việt Nam News.

Xin trân trọng cảm ơn./.

E-paper