TENDER INVITATION - THÔNG BÁO MỜI THẦU

May 14, 2024 - 13:00
Procurement and deployment of software connecting Host2Host portal to VNPAY - Mua sắm và triển khai phần mềm kết nối Host2Host với cổng thanh toán VNPAY

Développement International Desjardins (DID) is a subsidiary of the Desjardins Group, the leading co-operative financial group in Canada and fifth largest financial institution in the world, with over 7 million members and clients, and assets of CAN $275.1 billion. Founded in 1900 with the goal of increasing financial inclusion for people in Québec and having a strong presence in rural areas, today Desjardins Group is considered to be one of the world’s strongest banks.

Développement International Desjardins (DID) là một tổ chức trực thuộc Tập đoàn Desjardins, tập đoàn tài chính hợp tác hàng đầu ở Canada và lớn thứ năm trên thế giới, với hơn 7 triệu thành viên và khách hàng, cùng tài sản trị giá 275,1 tỷ USD CAN. Được thành lập vào năm 1900 với mục tiêu tăng cường tài chính toàn diện cho người dân Québec và hiện diện mạnh mẽ ở các vùng nông thôn, ngày nay Desjardins Group được coi là một trong những ngân hàng lớn mạnh nhất thế giới.

DID has its goal of supporting credit unions around the world in general and people’s credit funds (PCF) in Viet Nam in particular. DID has been involved in many projects to establish and develop the PCFs in Viet Nam since 1993. Since 2016, Co-op Bank Vietnam and DID have jointly implemented the project “Strengthening the People’s Credit Fund System – STEP”. The STEP project is mainly funded by the Global Affairs Canada (GAC).

DID có mục tiêu hỗ trợ các tổ chức tín dụng hợp tác xã trên toàn thế giới nói chung và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại Việt Nam nói riêng. DID đã tham gia vào nhiều dự án thành lập và phát triển hệ thống QTDND tại Việt Nam từ năm 1993. Từ năm 2016, Ngân hàng Hợp tác và DID cùng nhau triển khai và thực hiện dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) – STEP”. Dự án STEP được tài trợ chính bởi Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC).

Currently, the available value-added services offered on E-Banking through the NAPAS connection portal address some basic needs. However, the limited number of partnered service providers restricts user options and hinders the E-Banking system's ability to fully meet the evolving requirements of the credit fund user base. These limitations are particularly evident in the lack of functionalities for essential bill payments, including utilities (electricity, water, phone), tuition, cable TV/internet, and traffic account top-up.

Hiện tại, các dịch vụ giá trị gia tăng hiện có được cung cấp trên E-Banking thông qua cổng kết nối NAPAS giải quyết một số nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, số lượng hạn chế của các nhà cung cấp dịch vụ đang hợp tác với NAPAS đã hạn chế các lựa chọn của người dùng và cản trở khả năng của hệ thống E-Banking trong việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ngày càng tăng của thành viên của QTDND. Những hạn chế này đặc biệt rõ ràng ở việc thiếu các chức năng thanh toán hóa đơn thiết yếu, bao gồm các tiện ích (điện, nước, điện thoại), học phí, truyền hình cáp/internet và nạp tiền vào tài khoản giao thông.

To further enhance the efficiency of the E-Banking system and increase convenience for PCFs, thereby diversifying the ecosystem of services on E-Banking, Co-op Bank proposes the Host2Host connection portal and value-added services via VNPAY channel on the E-Banking system. VNPay, a leading Vietnamese payment intermediary, presents a strategic solution to address these limitations. VNPay has a well-established network encompassing a vast array of essential service providers, including those in electricity, water, and education. Their comprehensive coverage extends down to the district and ward levels, demonstrating a deep understanding of the needs of rural communities. This extensive network perfectly aligns with the geographic distribution and membership base of the PCF network.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống E-Banking và nhằm gia tăng tiện ích cho các QTDND, giúp hệ sinh thái các dịch vụ trên E-Banking đa dạng, NHHT đề xuất bổ sung cổng kết nối Host2Host và các dịch vụ giá trị gia tăng qua kênh của VNPAY trên hệ thống E-Banking. VNPAY là một đơn vị trung gian thanh toán hàng đầu Việt Nam, đưa ra giải pháp đầy đủ để giải quyết những hạn chế mà qua kênh của NAPAS đang gặp phải. VNPAY có một mạng lưới gồm nhiều nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu, bao gồm cả các nhà cung cấp điện, nước và trường học. Phạm vi bao phủ toàn diện của họ mở rộng xuống cấp quận/huyện và phường/xã, đáp ứng sâu sắc nhu cầu của cộng đồng nông thôn. Mạng lưới rộng khắp này hoàn toàn phù hợp với sự phân bổ địa lý và thành viên của mạng lưới QTDND.

Tender Invitation Document (TOR) in English and Vietnamese: : https://bit.ly/3Wzc53a

Hồ sơ mời thầu chi tiết bằng tiếng Anh và tiếng Việt: https://bit.ly/3Wzc53a

Deadline: 5:00 pm on Friday, May 24, 2024 (Vietnam time)

Thời hạn: 17:00 chiều thứ 6, 24/05/2024 theo giờ Việt Nam

Tenderers must submit their Tender’s Documents, both in English and Vietnamese, by email only to thuan.dang-duy@did-step.com.

Nhà thầu gửi bản scan toàn bộ HSDT tới địa chỉ email: thuan.dang-duy@did-step.com.

Tenderers must submit the Password to open their Tender’s Documents by email only to: claude.lafond@did.qc.ca

Nhà thầu gửi password mở HSDT tới địa chỉ email: claude.lafond@did.qc.ca

Note: Any Tender’s Documents received by any means other than email will not be considered. Any bid received after this deadline shall be deemed late, non-responsive and will not be evaluated.

Lưu ý: Mọi HSDT được gửi bằng phương thức khác ngoài email sẽ không được xem xét. Bất kỳ HSDT nào nhận được sau thời hạn nêu trên sẽ được coi là muộn, và sẽ không được phản hồi và không được đánh giá.

Please kindly note that each email submission must not exceed 20MB in size.

Vui lòng lưu ý rằng kích thước mỗi lần gửi email không được vượt quá 20 MB.

E-paper