REQUEST FOR PROPOSAL - HỒ SƠ MỜI THẦU

June, 30/2022 - 09:52
REQUEST FOR PROPOSAL - HỒ SƠ MỜI THẦU

STRENGTHENING PEOPLE’S CREDIT FUND NETWORK (STEP) PROJECT

DỰ ÁN ĐẨY MẠNH HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (STEP)

 

REQUEST FOR PROPOSAL - HỒ SƠ MỜI THẦU

 

Develop & Integrate Risk Monitoring Dashboard and Reports into the PRMS for PCFs

Phát triển và Tích hợp Dashboard và Hệ thống Báo cáo Giám sát Rủi ro Nội bộ các QTDND vào Hệ thống PRMS

Please find the RFP in the STEP website: bit.ly/step22p

Nhận Hồ sơ mời thầu tại trang web của STEP: bit.ly/step22p

Développement international Desjardins (DID) in cooperation with the Cooperative Bank of Vietnam (Co-opBank) and with the support of Canadian and Vietnamese government representatives officially launched the implementation phase of the Strengthening the People's Credit Funds network (STEP project) in November 2017. This project - funded by Global Affairs Canada has the goal to strengthen the capacity of Co-opBank and its network of financial cooperatives, the People's Credit Funds (PCFs) in Vietnam until 2023. The overall mandate is to support and advise the Co-opBank and PCFs network in their process of transformation and modernization in order to increase their level of integration and performance. The ultimate outcome of STEP project is to "increased financial security for Vietnamese men and women in targeted rural and agricultural areas by a more integrated and better performing Co-opBank and PCF network”.

Développement international Desjardins (DID) hợp tác cùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) dưới sự hỗ trợ của chính phủ Canada và chính phủ Việt Nam cùng triển khai dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân (dự án STEP) vào tháng 11 năm 2017. Dự án được tài trợ bởi Bộ các Vấn đề toàn cầu Canada nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của NHHT và hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) đến năm 2023. Với nhiệm vụ hỗ trợ và tư vấn cho NHHT và hệ thống QTDND trong giai đoạn chuyển đổi và hiện đại hóa nhằm nâng cao tính gắn kết và hiệu quả hoạt động. Kết quả cuối cùng của dự án STEP là "tăng cường an ninh tài chính cho nam giới và nữ giới Việt Nam tại các khu vực nông thôn và nông nghiệp thông qua một NHHT và hệ thống QTDND hoạt động gắn kết và hiệu quả hơn”.

DID in collaboration with CBV designed, developed and deployed a management information system (MIS), namely PCF Reporting Management System (PRMS). The PRMS provides CBV with institutional and financial data and report packages for its oversight of the PCF network. To continuously improve and update the PRMS as well as to utilize the System the most efficiently possible, STEP would like to request Consultants to submit the Proposal on developing and visualizing the data set into automated risk monitoring report packages integrating into the PRMS. The availability and readiness of these reports in BI format would provide such strong enhancement for the diversity of reporting system and meeting the in-time decision making of CBV’s managers on monitoring the PCFs system.

DID phối hợp với CBV đã thiết kế, phát triển và triển khai một hệ thống quản lý thông tin (MIS), gọi là Hệ thống quản lý thông tin báo cáo quỹ tín dụng nhân dân (PRMS). Hệ thống PRMS cung cấp cho CBV các dữ liệu về tổ chức và tài chính và các báo cáo hỗ trợ công tác giám sát mạng lưới QTDND. Để liên tục cải tiến và cập nhật hệ thống PRMS cũng như sử dụng hệ thống này một cách hiệu quả nhất có thể, STEP đề nghị các nhà thầu tư vấn quan tâm gửi Đề xuất về việc phát triển và trực quan hóa bộ dữ liệu thành các báo cáo giám sát rủi ro tự động tích hợp vào hệ thống PRMS. Tính sẵn có và sẵn sàng của các báo cáo được xây dựng dưới định dạng BI sẽ tăng cường tính đa dạng cho hệ thống báo cáo và đáp ứng việc ra quyết định kịp thời của cán bộ NHHT trong việc theo dõi hệ thống QTDND.

INSTRUCTIONS TO CONSULTANTS - HƯỚNG DẪN NHÀ THẦU TƯ VẤN

Interested Consultants are invited to send the proposal by two (02) formats including both soft copy and hard copy regarding the following information:

- Soft copy of the proposal should be sent to:

·         Recipient: Ms. Đào Phương Linh – Banking and Finance Advisor

·         Via email: linh.dao-phuong@did-step.com

Hard copy of the proposal should be sent to:

·         Recipient: Ms. Đào Phương Linh – Phone number: 084.351.4789

·         Address: Room 301, 3rd Floor, Office Lobby, UDIC Complex, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy District, Hà Nội.

·         Subject: Proposal Submission for Develop & Integration of Risk Monitoring Dashboard and Reports into the PRMS for PCFs

RFP closing date: Proposals must be received by Friday, 22nd July 2022, at 17:00 hrs local Vietnam time.

 

Các nhà thầu tư vấn quan tâm gửi Hồ sơ Đề xuất theo cả hai hình thức (bản cứng và bản mềm) theo thông tin dưới đây:

- Bản mềm của Bộ hồ sơ dự thầu gửi đến:

·         Người nhận: Bà Đào Phương Linh – Chuyên gia tài chính ngân hàng

·         Địa chỉ email tại linh.dao-phuong@did-step.com

Bản cứng của Bộ hồ sơ dự thầu gửi đến:

·         Người nhận: Bà Đào Phương Linh – Số điện thoại: 084.351.4789

·         Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3, Sảnh văn phòng, Tòa nhà UDIC Complex, Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiêu đề: Nộp hồ sơ dự thầu Phát triển và Tích hợp Dashboard và hệ thống báo cáo Giám sát rủi ro nội bộ các QTDND vào Hệ thống PRMS

Thời hạn nhận hồ sơ dự thầu: Các hồ sơ dự thầu phải được nhận trước 17:00 thứ sáu, ngày 22 tháng 07 năm 2022 theo giờ Việt Nam.

E-paper