The colourfulness of Hà Nội

July 03, 2018 - 11:45

Photo of the Day —The Colourfulness of Hà Nội 

 

A man walks on Chương Dương Bridge in the capital city of Hà Nội. — VNS Photo Việt Thanh

E-paper