VietNamNews

INVITATION FOR PREQUALIFICATION - Thang Long Project Management Unit

Update: April, 11/2018 - 08:35

INVITATION FOR PREQUALIFICATION

To: Vietnam Public Procurement Review, Ministry of Planning and Investment

Name of the procuring entity: Thang Long Project Management Unit, Ministry of Transport

Address: Group 23, Linh Nam Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City

Tel: (+8424)36430209

Fax: (+8424)36430212

Email: pmutlktkh@gmail.com

Tax code :..............................................................................................................

We intend to prequalify investors for an investment construction project in the model of public-private partnership (PPP) with the following contents:

1. Procuring entity: Thang Long Project Management Unit

2. Key project information:

- Project name: My Thuan-Can Tho Expressway Construction Project, Phase 1, in the model of public-private partnership (PPP) with Build-Operate-Transfer (BOT) contract.

- Type of project: Type C                          Other

- Project location: Chau Thanh District (Dong Thap Province), Binh Tan District, Long Ho District, Tam Binh District, Binh Minh Town and Vinh Long City (Vinh Long Province).

- Contract duration (including construction period): Approximately 22 years

- Total investment: VND5,370,145 million (In words: Five thousand three hundred and seventy billion, one hundred and forty five million Vietnamese Dong).

- Project objective: To synchronously complete the expressway network from Ho Chi Minh City to Can Tho City, create an entire transportation network, connect main routes, meet the cargo and transportation demand, shorten travel time, promote the regional project’s efficiency, consolidate national security and defence, economy, politics, culture and society and promote the sustainable development of localities where the route crosses over as well as Mekong River delta.

- Project components:

- Main route: Approximately 23.5km, with a 17m embankment, 14m pavement and four-lane expressway. A1 high grade, required elastic modulus 180Mpa.

- Bridge work: 15 bridges measuring 1,017.08m in length on the main route, two flyovers measuring 625.2m, a flyover measuring 288.4m in PR.908’s Intersection and four bridges on the connecting route (PR.908 and NH.80), measuring 564.9m.

- Frontage road: Approximately 23.3km

- Traffic safety system: Road signs and line marking following the National Technical Regulations on Road Signs QCVN41:2016.

- Toll infrastructure: Toll station and equipment

- Type of contract: BOT

- The State will support the investor with toll collection right on Ho Chi Minh City-Trung Luong Expressway in some four years and two months.

3. Method: lnternational prequalification

4. Issuance time: Working hours from 9am on April 16, 2018, to 9am on May 16, 2018.

5. Address: Room #302, 3rd Floor, Thang Long Project Management Unit, Group 23, Linh Nam Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City.

6. Price of a set of RFPQ: VND10,000,000 (Ten million Vietnamese dong).

7. PQ application closing   time: 9am on April 16, 2018.

8. PQ application opening  time: 9.30am  on May 16, 2018.

                                          Ha Noi, April 9, 2018

Legal representative of the procuring entity

DIRECTOR

 

 

 

Duong Viet Roan

 

--------------------------------------------------------------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

(Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP))

Kính gửi: Báo Viet Nam News – Thông tấn xã Việt Nam

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Địa chỉ: Tổ 23, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/fax/email:(+8424)36430209/(+8424)36430212/pmutlktkh@gmail.com .

Mã số thuế:..............................................................................................................

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với nội dung sau:

1. Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thăng Long.

2. Nội dung chính của dự án:


- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư (PPP), Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

- Loại dự án: Nhóm C          Không thuộc Nhóm C

- Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp; huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình, thị xã Bình Minh và TP. Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long.

- Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Thời gian hợp đồng dự án (bao gồm cả thời gian xây dựng): Khoảng 22 năm.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5.370.145.000.000 đồng (Bằng chữ: năm nghìn, ba trăm bảy mươi tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

- Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhằm hoàn thành đồng bộ hệ thống đường cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Cần Thơ, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các trục đường chính đang được đầu tư xây dựng; đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách, rút ngắn thời gian đi lại và phát huy hiệu quả của các dự án đang được đầu tư trong khu vực; củng cố an ninh quốc phòng, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các địa phương nơi tuyến đi qua và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Các hợp phần của dự án:

+ Tuyến chính: đầu tư  khoảng 23,5km với quy mô Bnền=17m, gồm 4 làn xe cao tốc; Bmặt=14,0m; mặt đường cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 180Mpa.

+ Công trình cầu: cầu trên chính tuyến gồm 15 cầu/1017,08m; cầu vượt trực thông gồm 02 cầu/625,2m; cầu vượt trong nút giao ĐT.908 gồm 01 cầu/288,4m; cầu trên tuyến nối (ĐT.908 và QL.80) gồm 04cầu/564,9m.

+ Hệ thống đường gom: xây dựng hai bên tuyến khoảng 23,3km.

+ Hệ thống an toàn giao thông: Hệ thống biển báo, vạch sơn: bố trí đầy đủ theo các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2016.

+ Cơ sở hạ tầng thu phí: nhà trạm, thiết bị.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có): Nhà nước hỗ trợ cho dự án bằng quyền thu giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương khoảng 04 năm 02 tháng.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: từ 09 giờ, ngày 16 tháng 4 năm 2018 đến 09 giờ, ngày 16 tháng 5 năm 2018 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSMST: Tầng 3 (Phòng 302) trụ sở Ban Quản lý dự án Thăng Long.

(Địa chỉ: Tổ 23, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Điện thoại:(+8424)36430209; fax:(+8424)36430212;email:pmutlktkh@gmail.com).

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 16 tháng 5 năm 2018.

8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Hà Nội, ngày 09  tháng 4 năm 2018

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu

GIÁM ĐỐC

 

 

Dương Viết Roãn