STRENGTHENING PEOPLE’S CREDIT FUND NETWORK (STEP) PROJECT

DỰ ÁN ĐẨY MẠNH HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN (STEP)

CALL FOR NATIONAL CONSULTANCY

THƯ MỜI TƯ VẤN TRONG NƯỚC

Marketing Toolbox Development to promote PCF’s credit products and business development services

Xây dựng bộ công cụ marketing quảng bá sản phẩm tín dụng và dịch vụ phát triển kinh doanh dành cho QTDND

Développement international Desjardins (DID) in cooperation with the Cooperative Bank of Vietnam (Co-opBank) and with the support of Canadian and Vietnamese government representatives officially launched the implementation phase of the Strengthening the People's Credit Funds network (STEP project) in November 2017. This project - funded by Global Affairs Canada has the goal to strengthen the capacity of Co-opBank and its network of financial cooperatives, the People's Credit Funds (PCFs) in Vietnam until 2023. The ultimate outcome of STEP project is to "increased financial security for Vietnamese men and women in targeted rural and agricultural areas by a more integrated and better performing Co-opBank and PCF network.

Développement international Desjardins (DID) phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) dưới sự hỗ trợ của đại diện Chính phủ Canada và Việt Nam chính thức khởi động triển khai Dự án Đẩy mạnh Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (Dự án STEP) vào tháng 11/2017. Dự án do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ với mục tiêu tăng cường năng lực của NHHT và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại Việt Nam đến năm 2023. Kết quả cuối cùng của dự án STEP là "tăng cường an ninh tài chính cho nam giới và nữ giới Việt Nam tại các khu vực nông thôn và nông nghiệp thông qua một NHHT và hệ thống QTDND hoạt động gắn kết và hiệu quả hơn.

To support PCFs increase their membership and thus contribute to the financial inclusion of rural populations, STEP project worked with a local consultant to develop a marketing strategy. The main goal of this strategy was to identify solution that will help the network gain exposure to new clients, especially women.

Để hỗ trợ QTDND thu hút thêm thành viên và qua đó thực hiện chiến lược tài chính bao trùm cho người dân tại khu vực nông thôn, dự án STEP đã phối hợp một nhà tư vấn địa phương để phát triển chiến lược marketing. Mục tiêu của chiến lược nhằm tìm ra giải pháp giúp thu hút thêm khách hàng mới, đặc biệt là khách hàng nữ.

Following the recommendations, STEP project now wants to equip PCFs with ready-to-use solutions for their future marketing activities. Various tools will need to be developed to help them differentiate from the competition by promoting their financial products and services in creative ways. The TOR in English can be found https://bit.ly/stepmt.

Theo các khuyến nghị, dự án STEP muốn cung cấp cho các QTDND các giải pháp sẵn có để triển khai các hoạt động marketing trong tương lai. Điều này nhằm giúp QTDND tạo ra sự khác biệt đối với các đối thủ cạnh tranh thông qua việc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tài chính theo những cách sáng tạo thông qua các công cụ marketing. Tài liệu Tham Chiếu bằng tiếng Việt có thể được tìm thấy tại https://bit.ly/stepmt.

Interested consultants should send their company’s/organization’s profile, similar material designed/portfolio, general planning and quotation in English to Ms. Nguyen Thuy Duong, via: nguyen.thuy.duong@did-step.com.

Đơn vị tư vấn quan tâm gửi hồ sơ giới thiệu công ty/tổ chức và các hạng mục/dự án đã thiết kế/xây dựng/thực hiện tương tự, kế hoạch tổng quan và báo giá bằng tiếng Anh cho bà Nguyễn Thuỳ Dương thông qua email: nguyen.thuy.duong@did-step.com.

Deadline for the submission of the consultant proposal: October 2nd, 2022, at 23:00 local Vietnam time. Only shortlisted candidates will be contacted.

Hạn nộp hồ sơ là 23:00 ngày 02/10/2022. Chỉ nhà thầu được lựa chọn sẽ được liên hệ.